Phone: 0835.809.805

Đăng nhập website: https://cp.manosoft.me

Nếu chưa có tài khoản, bạn hãy bấm Đăng ký

Hướng dẫn kích hoạt phần mềm bằng key

1. Chọn mục Phần mềm ở Menu

2. Chọn mục Kích hoạt phần mềm

Chọn mục kích hoạt phần mềm

3. Nhập Mã kích hoạt phần mềm

Nhập mã kích hoạt phần mềm

4. Bấm nút Xác nhận để kích hoạt

Kích hoạt phần mềm thành công